Disclaimer

Op het gebruik van onze website (www.sofievanoverloop.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom.

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sofie van Overloop.

Hyperlinks.

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Sofie van Overloop heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Sofie van Overloop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Geen garantie op juistheid.

 

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sofie van Overloop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen.

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sofievanoverloop.be op deze pagina.

Email.

 

Sofie van Overloop garandeert niet dat aan het gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Sofie van Overloop te corresponderen, accepteert u dit risico.

bt1
bt21
bt3
bt2
bt22
bt23
bt24
bt4
bt6
bt5
bt7

design -  noble notion